Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Περιορισμένη άδεια
Η Aquathin Hellas, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Αποποίηση ευθύνηςΟι πληροφορίες που παρουσιάζονται σ' αυτή την ιστοσελίδα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Aquathin Hellas παρέχει αυτή την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα της σε μία βάση «ως έχει» και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενά της. Η Aquathin Hellas ουδεμία ευθύνη έχει για κάθε τέτοια δήλωση και εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον η Aquathin Hellas δεν δηλώνει και δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, πλήρεις ή ισχύουσες.

Συνδέσεις
Ορισμένες συνδέσεις που παρέχονται σ' αυτή την ιστοσελίδα θα εισάγουν σε ιστοσελίδες στο Ίντερνετ που δεν είναι υπό τον έλεγχο της Aquathin Hellas. Η Aquathin Hellas παρέχει αυτές τις εξωτερικές συνδέσεις μόνο ως διευκόλυνση προς στους χρήστες της και η παροχή οποιωνδήποτε τέτοιων συνδέσεων δεν αποτελεί αποδοχή από την Aquathin Hellas αυτής της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε περιεχομένων της, προϊόντων, η υπηρεσιών που περιλαμβάνονται ή παρέχονται σε αυτή. Επομένως, η Aquathin Hellas δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με την διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των υπό-συνδέσεων, που βρίσκονται σ' αυτές τις ιστοσελίδες. Όταν εγγράφεστε, παραγγέλλετε ή αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από οποιοδήποτε μέρος συνδεδεμένο με αυτή την ιστοσελίδα, θα συνάπτετε μία συμφωνία με αυτό το τρίτο μέρος και όχι με την Aquathin Hellas. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εξετάζετε και να κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτό το τρίτο μέρος και την πολιτική ως προς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών πριν εγγραφείτε, παραγγείλετε ή αγοράσετε. Η πολιτική ως προς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και οι όροι χρήσης που τίθενται από την Aquathin Hellas δια του παρόντος δεν εφαρμόζονται εκτός όπου ειδικά ορίζεται στο παρόν. Η Aquathin Hellas συνδέεται με εταιρείες που αναγνωρίζουν τις θέσεις μας επί της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Όμως, δεν μπορούμε να ελέγχουμε και δεν ελέγχουμε τον τρόπο που αυτά τα μέρη χρησιμοποιούν ή συλλέγουν πληροφορίες ή λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους.Όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα άλλου μέρους θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν την παροχή πληροφοριών ή άλλα μέσα για να συλλέξουν πληροφορίες για εσάς. Σ' αυτή την περίπτωση η πολιτική περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και οι όροι της Aquathin Hellas δεν θα εφαρμόζονται.

Υποβολή (πληροφοριών)
Υποβάλλοντας πληροφορίες και στοιχεία στην Aquathin Hellas, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απαντήσεων, ερωτήσεων, σχολίων, υποδείξεων, ιδεών, γραφικών ή αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε είδους, παρέχετε ή εγγυάστε ρητά, ότι ο ιδιοκτήτης αυτών των στοιχείων παρείχε ρητά στην Aquathin Hellas ένα χωρίς αντάλλαγμα ισόβιο, ανέκκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει και διανέμει αυτά τα στοιχεία (σύνολο ή μέρη) παγκοσμίως και να τα ενσωματώνει σε άλλα έργα με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι γνωστή σήμερα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον, υποκείμενο στη Δήλωση της Aquathin Hellas περί Εμπιστευτικότητας Πληροφοριών του Χρήστη.

Περιορισμός ΕυθύνηςΗ Aquathin Hellas, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί δεν θα είναι ευθύνονται για ζημίες που θα προκληθούν από ή σε σχέση με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Η Aquathin Hellas δεν θα έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Aquathin Hellas είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διεθνείς Χρήστες και δικαιοδοσία Αυτή η ιστοσελίδα διατηρείται και ελέγχεται από την Aquathin Hellas στην Ελλάδα. Η Aquathin Hellas δεν υπόσχεται ότι τα στοιχεία σε αυτή την ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε περιοχές εκτός Ελλάδος, και η πρόσβαση σ' αυτή την ιστοσελίδα από περιοχές όπου τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας είναι παράνομα, απαγορεύεται. Αν αποκτήσετε πρόσβαση σ' αυτή την ιστοσελίδα από περιοχές εκτός Ελλάδος, έχετε ευθύνη ως προς συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Οι νόμοι της Ελλάδος θα διέπουν το περιεχόμενο και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές ή κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αυτής.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ΣήμαΌλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Aquathin Hellas και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2010 Aquathin Hellas. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων.

E-mail: info@aquathin.gr